Kontakt
Andrej Kolačkovský-Minezo
  Na hriadkach 27
  841 07   Bratislava
  tel.: +421 903419455
 
 Udalosti
 Dopravu zabezpečuje
Slovenská pošta
 Novinky

Spustenie nášho nového portálu.

 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Formulár na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Podľa  Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
 
Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy
 
Týmto oznamujem, že odstupujem od  od uzavretej kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 
Predávajúci:
Andrej Kolačkovský-Minezo
Na hriadkach 27
841 07 Bratislava
E-mail: minezo@post.sk
 
Kupujúci:
Meno a priezvisko:
Ulica a číslo:
Mesto:
 
E-mail/ telefon  
/nemusíte vypĺňať, ale urýchli to vybavenie/
 
Číslo objednávky:
Dátum  objednávky:
Dátum prevzatia tovaru:
 
Platbu žiadam vrátiť: /nehodiace sa prečiarknite/
     
  • Poštovým poukazom na adresu:
  • Prevodom na účet / uveďte IBAN/:
 
Dátum:                                                                                              Podpis:
 
POUČENIE:
Máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru Vami alebo Vami určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. O odstúpení od zmluvy nás informujte na hore uvedenej adrese e-mailom alebo listom zaslaným poštou. Na tento účel môžete využiť formulár na odstúpenie od zmluvy, alebo vlastný formát vyhlásenia v písomnej podobe.
 Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, alebo na číslo účtu, ktoré ste uviedli vo formulári /podľa Vašej voľby/.
 Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.
Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy zaslať tovar späť alebo ho osobne priniesť.
Zákazník hradí poštovné za odoslanie tovaru sám.
Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar či služby bez udania dôvodu ak bol tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa)