Kontakt
Andrej Kolačkovský-Minezo
  Na hriadkach 27
  841 07   Bratislava
  tel.: +421 903419455
 
 Udalosti
 Dopravu zabezpečuje
Slovenská pošta
 Novinky

Spustenie nášho nového portálu.

 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Ochrana osobných údajov

           Ochrana osobných údajov
 
Osobné údaje sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a komunikáciu so zákazníkom a sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. 
 
Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním  svojich osobných údajov v databáze zákazníkov
predávajúceho – Andrej Kolačkovský-Minezo  e-shop minezo.sk
Kupujúci má na základe písomnej žiadosti doručenej predávajúcemu právo odstrániť osobné údaje z databázy.
Predávajúci informácie o kupujúcom uchováva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb., O ochrane osobných údajov.

Podmienky ochrany osobných údajov podľa nariadenia EU 2016/679
 
I. Základné ustanovenia
 
  1. Osobnými údajmi klienta sú meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, email
     
  2. Správcom osobných údajov podľa č. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len GDPR) je firma Andrej Kolačkovský-Minezo  Na hriadkach 27, 841 07 Bratislava
 
  1. . Kontaktné údaje správcu
 
             Andrej Kolačkovský-Minezo
Na hriadkach 27                                    IČO: 32111738
841 07 Bratislava                                   DIČ: 1025856359
minezo@post.sk
0903419455
 
II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 
Správca spracováva osobné údaje,   ktoré získal na základe plnenia objednávky klienta, alebo ktoré mu klient poskytol.
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je  plnenie zmluvy medzi klientom a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 Účelom spracovania osobných údajov
 je vybavenie objednávky klienta a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo vzájomného zmluvného vzťahu. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú  nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť.
IV. Doba uchovávania údajov
.Správca uchováva osobné údaje po dobu piatich rokov. Po uplynutí tejto doby správca osobné údaje vymaže. Klient môže   súhlas so spracovaním údajov kedykoľvek odvolať.
V. Prijímatelia osobných údajov
podieľajúci sa na dodaní tovaru  na základe objednávky /pošta, kuriér/, spracovanie účtovných dokladov- účtovník a zabezpečujúci služby prevádzkovania e-shopu
Správca nebude poskytovať a predávať osobné údaje do tretích krajín (mimo EU) ani medzinárodným organizáciám.


VI. Práva klienta
1.    Za podmienok stanovených v GDPR má klient právo
•    na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
•    na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,  príp. obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
•    na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
•    vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
•    na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
•    odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III. týchto podmienok.
Ďalej má klient právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov
VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
.    Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov v plnom súlade s GDPR.
VIII. Záverečné ustanovenia
Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára a zaškrtnutím príslušného políčka klient potvrdzuje, že je zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijíma.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25.05.2018